Od 1 stycznia 2018 wyższa płaca minimalna oraz minimalna stawka godzinowa.

January 23, 2018, 12:00 am

Wraz z początkiem 2018 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi obecnie 2100 zł brutto. Jest to wzrost o 5% w porównaniu do roku 2017 roku, kiedy to płaca minimalna wynosiła 2000 zł brutto. Przeliczając powyższe stawki na wynagrodzenie netto nastąpił wzrost wynagrodzenia o około 70 zł. Obecnie pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie dostaje w przybliżeniu 1530 zł miesięcznie „na rękę”, w 2017 było to około 1459,48 zł.

Podniesienie płacy minimalnej oznacza dla pracodawców wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem. Dotychczas zatrudnienie pracownika zarabiającego stawkę minimalną „kosztowało” pracodawcę miesięcznie 2412,20 zł, natomiast od początku 2018 r. koszt pracodawcy to już 2532,81 zł.

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna stawka godzinowa, która w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto (dotychczas 13 zł brutto). Należy pamiętać, że stawka ta dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia). Ważną zmianą jest wprowadzenie bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania przez zleceniodawcę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Ma to na celu ograniczenie zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego. Jeżeli zleceniodawca umówi się ze zleceniobiorcą, że wynagrodzenie za wykonanie zlecenia będzie wypłacane rzadziej niż raz w miesiącu (np. po wykonaniu danego zlecenia), i tak zobowiązany jest on do wypłacenia zleceniobiorcy co miesiąc przynajmniej równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dochodzi tutaj do pewnego paradoksu, gdyż umowa zlecenia może być nieodpłatna - obie strony umowy mogą postanowić, iż dane zlecenie będzie wykonane nieodpłatnie. Jeżeli strony umowy postanowią jednak, iż za wykonanie danego zlecenia należy się zapłata, to - zgodnie z prawem - nie może być ona niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalna stawka godzinowa.

Na koniec należy zauważyć, że godzinowa stawka minimalna ani minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę, jak również obowiązek ewidencjonowania przepracowanych godzin, nie dotyczą umów o dzieło.

autor: Sebastian Prokop